retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 04. apríla 2013 • 08:53.12 • informujeme

1974x

Brezniansky magistrát zaostruje na neplatičov

Brezno, 27. marec 2013

Na webové sídlo mesta Brezno pribudol v uplynulých dňoch zoznam dlžníkov, aktuálny ku koncu minulého roka. Mesto od zverejnenia očakáva zníženie stavu pohľadávok.

Vymáhanie pohľadávok je pre každú inštitúciu, nevynímajúc samosprávy, veľmi komplikované a zdĺhavé. Mnohí dlžníci neuhradia svoje záväzky celé roky a keďže ich počet z roka na rok narastá, výrazne tým ovplyvňujú finančný tok a samotné hospodárenie.

Jednou z foriem „boja“ proti dlžníkom je zverejnenie ich zoznamu na verejnej tabuli, či webovej stránke samosprávy. Podľa § 52 ods. 2 daňového poriadku správca dane „môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov len podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, t. j. do zoznamu sa nedopĺňajú dlžníci, ktorí neuhradili daň po 31. decembri, ani z neho nemožno vymazať daňových dlžníkov, ktorí po 31. decembri uhradili svoj nedoplatok. V zozname sa zverejňujú len daňoví dlžníci, u ktorých k 31. decembru nastali skutočnosti uvedené v § 52 ods. 2 písm. a) až c) daňového poriadku.“

Zoznam sa vždy po 31. decembri nasledujúceho roka nahrádza novým zoznamom, v ktorom figurujú dlžníci opäť podľa stavu k 31. decembru  toho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento zoznam zverejňuje.  

Tak, ako v iných mestách existujú takzvané „tabule hanby“, aj mesto Brezno očakáva pokles dlžníkov práve na základe ich zverejnenia. Skúsenosti iných samospráv sú rôzne. Pokiaľ niekde obyvatelia zareagovali, v inom meste to nemalo žiaden účinok.

Výška daňových nedoplatkov za fyzické aj právnické osoby v meste Brezno ku koncu minulého kalendárneho roka predstavuje čiastku 426 963,51 eur. Zverejnenie zoznamu nijako nenahrádza štandardný postup vymáhania formou exekúcie, jedná sa skôr o podpornú aktivitu.

Dlžní občania by si mali uvedomiť, že neplnením si svojich povinností spôsobujú komplikácie nielen obci, ale aj sami sebe. Exekučným konaním sa im finančné zaťaženie zvyšuje o rôzne poplatky a súdne trovy.

Pokiaľ občan s takýmto záväzkom žiada o nájom bytu, či obytnej bunky, nie je možné mu vyhovieť. Rovnako poberateľ dávky v hmotnej núdzi pri uplatňovaní si príspevku na bývanie nesmie mať voči mestu žiadne podlžnosti. Ak je dlžníkom občan v dôchodkovom veku, nemôže získať podporu od mesta formou poukážok pre seniorov.

Akákoľvek požiadavka vznesená od občana – dlžníka vo veci nakladania s majetkom mesta, nájom, kúpa, či prenájom, je z procesu posudzovania vylúčená.

Na webovom sídle mesta sa nachádza tiež zoznam nedaňových dlžníkov. Zverejňovanie neplatičov prevažne za nájmy bytov a nebytové priestory realizuje mesto podľa uznesenia č. 247/2011 a zoznam aktualizuje vždy k 20-temu dňu za predchádzajúci kalendárny mesiac. V tomto prípade sú občania, ktorí si záväzok splnili, zo zoznamu vymazaní.

Stav a vymáhanie pohľadávok bude prerokovaný aj na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Po jeho uskutočnení prinesieme ďalšie, podrobnejšie informácie k danej problematike.


TLAČOVÁ SPRÁVA, autor: Alena Šperková, asistentka primátora mesta Brezna

viac na www.brezno.sk