retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 01. augusta 2013 • 14:24.39 • informujeme

1570x

Využívanie lesov verejnosťou – zákaz

Obvodný lesný úrad v Brezne (ďalej len OLÚ v Brezne), ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva príslušný na konanie podľa § 56, ods.1, písm. c, v zmysle § 60, ods. 2 písm. f zákona č. 326/2005 Z.z. „o lesoch“, v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Lesov Slovenskej republiky, š.p., Odštepného závodu Beňuš zo dňa 24.7.2013 o vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou z dôvodu extrémne suchého a teplého počasia, zvýšeného počtu zberačov lesných plodov, a s tým spojeného mimoriadneho nebezpečenstva

1.) OLÚ v Brezne v zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z.z. „o lesoch“ v znení neskorších predpisov

zakazuje využívanie lesov verejnosťou

na nasledovných lesných pozemkoch
v obhospodarovaní Lesov SR, š.p., OZ Beňuš

územie NAPANT-u a v jeho ochrannom pásme
na kalamitných plochách až po hornú hranicu lesa.

Uvedený zákaz sa netýka značených turistických chodníkov a cyklotrás.

Vydaný zákaz platí od 29.7.2013 do 31.8.2013

Vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou neplatí pre obhospodarovateľov lesných pozemkov a ich zamestnancov, ktorí svojimi činnosťami zabezpečujú lesnú výrobu, tiež pre užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva a pracovníkov a strážcov ochrany prírody.

2.) OLÚ v Brezne na zabezpečenie vykonateľnosti zákazu využívania lesov verejnosťou

u k l a d á

Lesom SR, šp.p., OZ Beňuš zabezpečiť zreteľné označenie priestoru v teréne, v ktorom je vydaný zákaz využívania lesov verejnosťou,

Mestskému úradu v Brezne a dotknutým obecným úradom zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu spôsobom v mieste obvyklým (vývesné informačné tabule, cez obecný rozhlas),

členom lesnej stráže ustanovených pre Lesy SR, š.p., OZ Beňuš vykonávať kontrolu zákazu.

Tento zákaz bude vyvesený po celú dobu trvania na úradnej tabuli správneho orgánu, na úradných tabuliach Mestského úradu a dotknutých obcí, zverejnený na internetovej stránke OLÚ v Brezne, S-NAPANTu a taktiež uverejnený v regionálnej tlači.

3.) OLÚ v Brezne

u p o z o r ň u j e

všetkých občanov, že neplnenie a porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok na úseku lesného hospodárstva podľa §63 ods. 2 zákona č. 326/2006 Z.z. "o lesoch" v znení neskorších predpisov a správny orgán môže previnilcovi uložiť pokutu podľa §63 ods. 5 zákona č. 326/2006 Z.z. "o lesoch" v znení neskorších predpisov do 3.319,39 €.

Upozorňujeme, že na konanie o vydávaní zákazu využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.