retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 26. novembra 2013 • 08:51.19 • informujeme

1586x

Zmeňme Brezno!

Vyjadrite svoj názor na to, čo je potrebné v meste zmeniť, riešiť, rozvíjať!

Mesto Brezno sa na Vás obracia s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť Vaše názory a predstavy o meste Brezne, čo je pre Vás dôležité, čo Vám v meste chýba. Získané výsledky budú slúžiť ako východisko na prípravu a spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezna na obdobie 2014 - 2020.

Pár otázok z dotazníka:

Napĺňa život v meste Brezne Vaše predstavy?

Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta Brezna v posledných 5 rokoch?

Odkiaľ čerpáte informácie o meste a o dianí v meste Brezne?

Podľa Vášho názoru je zverejňovaných dostatok informácií o dianí v meste?

Ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa Vášho názoru potrebné v meste Brezne čo najskôr riešiť a rozvíjať?

Vyberte tie oblasti, ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie:

Školstvo

- rekonštrukcia materských škôl,
- rekonštrukcia základných škôl,
- zriadenie detských jaslí,
- rozšírenie aktivít školských klubov,
- zavedenie väčšieho počtu alternatívnych spôsobov výučby.

Kultúra

- rekonštrukcia Mestského domu kultúry,
- rekonštrukcia priestorov Mestskej knižnice,
- rozšírenie služieb a počtu knižného fondu Mestskej knižnice,
- rozšírenie počtu divadelných predstavení,
- rozšírenie počtu koncertov,
- rozšírenie počtu hudobných festivalov,
- rozšírenie počtu tanečných a spoločenských podujatí,
- rozšírenie počtu kultúrnych a spoločenských podujatí „pod holým nebom“,
- obnova a starostlivosť o kultúrne pamiatky.

Šport

- vybudovanie detských ihrísk,
- rekonštrukcia plavárne a priľahlého areálu,
- vybudovanie dráhy na kolieskové korčuľovanie,
- vybudovanie skateboardovej dráhy,
- rozšírenie cyklotrás.

Životné prostredie

- úprava a starostlivosť o verejné priestranstvá,
- úprava zelene a parkov,
- udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách,
- znižovanie prašnosti,
- znižovanie znečisťovania ovzdušia.

Doprava

- zintenzívnenie mestskej hromadnej dopravy,
- zvýšenie množstva autobusových zastávok,
- zjednosmernenie miestnych komunikácií s cieľom zvýšiť počet parkovacích miest,
- budovanie parkovacích plôch v obytných zónach,
- oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov,
- bezbariérové chodníky,
- pešia zóna v centre mesta.

Služby

- rozšírenie wellnes služieb,
- rozšírenie počtu ubytovacích kapacít,
- vybudovanie nákupného centra.
Ak áno, uveďte lokalitu (časť mesta) ........................................................,
- zriadenie denného centra pre handicapovaných obyvateľov,
- rozšírenie aktivít Denného centra Prameň.
Ak áno, navrhnite aktivitu .............................................................................,
- intenzita umiestňovania veľkoobjemových kontajnerov,
- intenzita odvozu komunálneho odpadu z kontajnerov,
- výstavba nových stojísk (prístreškov) pre komunálny odpad,
- zlepšenie vzťahov úrad - občan.

Bezpečnosť v meste

- osvetlenie ulíc a sídlisk v meste,
- bezpečnostné hliadky (polícia, MsP),
- spolunažívanie s rómskou komunitou,
- integrácia rómov medzi majoritné obyvateľstvo.

Bývanie

- výstavba nájomných bytov,
- výstavba nízkoštandardných bytov,
- vybudovanie infraštruktúry pre možnosť výstavby rodinných domov,
- budovanie nájomných domov a bytov pre rómskych obyvateľov.

 

Celý dotazník si môžete stiahnuť tu - Dotaznik_PHSR.rtf (46.5 kB)

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Dotazník môžete zaslať elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk alebo vhodiť do pripravenej urny v klientskom centre Mestského úradu Brezno najneskôr do 30. 11. 2013.