retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 14. marca 2014 • 14:49.55 • informujeme

1633x

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Brezne

V stredu, 12. marca rokovali poslanci po druhý krát v tomto roku. Program rokovania poslaneckého zboru bol doplnený o deväť bodov, ktoré poslanci schválili a do programu zaradili.

Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva k 28. februáru poslanci zobrali na vedomie, po rozsiahlej rozprave. Zo sledovania bolo vypustených deväť uznesení, 33 bolo splnených.

Nasledovali dva návrhy všeobecne-záväzných nariadení a to návrh VZN mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 06/2013 o verejnom poriadku a návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp. Na obidvoch návrhoch sa poslanci uzniesli.

Informáciu o zozname ulíc a okrskov pre Voľbu prezidenta SR konanej v dňoch 15. marca a 29. Marca 2014 poslanci zobrali na vedomie. Počas uvedených dní mesto Brezno vytvorilo pre konanie volieb 21 okrskov.

Majetkové záležitosti obsahovali 6 žiadostí fyzických a právnických osôb za účelom predaja a prenájmu pozemkov. Súčasťou majetkových záležitostí bol predložený aj návrh poradovníka na byty vo vlastníctve mesta. Poradovník poslanci jednohlasne schválili.

Rozpočet mesta Brezno na rok 2014 – návrh na I. zmenu bol predložený z dôvodu realizovania svetelných spomaľovačov, ktoré boli rozpočtované ešte v roku 2013, ďalšie zmeny súvisia s rozhodnutím primátora realizovať opravu cesty na Kozlove a opravu schodov pod poštou na Mazorníkove cez Technické služby Brezno. Návrh na prvú zmenu rozpočtu poslanci jednohlasne schválili.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania poslanci zobrali na vedomie. Po odbornom stanovisku nasledoval samotný návrh na schválenie návratných zdrojov financovania – úveru.

Uvedený návrh mesto spracovalo z dôvodu zabezpečenia rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4 v Brezne. Úver mal byť jedným zo zdrojov financovania rekonštrukcie. Poskytla by ho Slovenská sporiteľňa, a. s. prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj na podporu energetickej efektívnosti. V prípade schválenia úveru, realizácia rekonštrukcie mala byť vykonaná do konca roku 2014, s tým, že banka mestu vracia 15% z investovaných prostriedkov, čo je približne 270 tisíc eur. Tieto by potom mohli byť použité opäť pri rekonštrukcii školy. Požadovaná úroveň energetických úspor sa predpokladá minimálne 30%. Splatnosť úveru je 7 rokov, prvá splátka úveru je január 2015 a celková výška úveru predstavuje sumu 1 800 tisíc eur. Poslanci, ktorí sa zapojili do diskusie – p. Ábel, p. Králik, p. Daxnerová, p. Strmeň, p. Majerčíková prezentovali názor úver neprijať. Na záver rozpravy vystúpila riaditeľka uvedenej školy, ktorá vyjadrila názor, že bude vďačná poslancom, za akýkoľvek spôsob financovania školy, len nech sa niečo so školou robí. Poslanci úver neschválili, uložili mestskému úradu bezodkladne vykonať a zabezpečiť všetky úkony k pripravenosti a možnosti sa riadne uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ na rozvoj školstva s cieľom získať finančné prostriedky na rekonštrukciu a opravu na Základnej škole Karola Rapoša v Brezne. Momentálne nie je vyhlásená výzva v tejto oblasti žiadnym riadiacim orgánom. Prostredníctvom úveru mohli byť realizované oprava strechy, výmena okien a zateplenie budovy. Žiadne argumenty nepresvedčili poslancov zastupiteľstva zmeniť názor. Poslankyňa Daxnerová v rámci rozpravy povedala, že výzvy zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu základných škôl v ďalšom období nebudú vyhlásené. Napriek tomu úver neodporúčala schváliť, z dôvodu nepoznania prípadnej výzvy Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Nasledovali správy hlavnej kontrolórky mesta - správa o kontrolnej činnosti za rok 2013, správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách v roku 2013, správu o výsledku kontrol dodržiavania a uplatňovania všeobecne právnych predpisov v oblasti poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta a správa o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2013. Všetky správy poslanci zobrali na vedomie.

Dôležitým dokumentom, ktorý mestský úrad na schválenie pripravil bola Koncepcia rozvoja bývania mesta Brezno na obdobie rokov 2014 – 2020. Spracovateľom dokumentu je odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku. Materiál bol spracovaný na základe uznesenia MsZ z decembra 2012, v ktorom sa uložilo mestskému úradu a príslušným komisiám MsZ koncepciou sa zaoberať. Na príprave tohto dokumentu sa komisie nepodieľali. Návrh na schválenie koncepcie v zastupiteľstve neprešiel. Návrh koncepcie je spracovaný ako komplexný prierezový dokument. Jeho ciele je potrebné nastavovať priamo na podmienky jednotlivých lokalít vo väzbe na platnú územno-plánovaciu dokumentáciu a na podmienky financovania naznačených foriem.

Správu o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2013 zobralo zastupiteľstvo na vedomie bez akejkoľvek rozpravy.

V bode rôzne boli prerokované vstup mesta Brezna do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Nízke Tatry – Juh, poslanci ho jednoznačne schváli. Ďalej poslanci prerokovali a schválili žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN mesta o poskytovaní dotácií športovým klubom, poskytnutie dotácií pre účely športu a kultúry v roku 2014. Dotácie budú poskytnuté Volejbalovému klubu – MŠK Brezno, Atletickému klubu Mostáreň MŠK Brezno, Karate klubu Milana Piliara, Slovenskému Cykloklubu ĎUMBIER, Športovo-streleckému klubu, Stolnému tenisu MŠK Brezno, Klubu biatlonu – MŠK Brezno, ŠK Flipper Brezno, SKI CLUBu 2003 Brezno, Speváckemu zboru mesta Brezna, Divadelnému súboru Jána Chalupku, DFS Šťastné detstvo, Dychovému orchestru Brezno, FS Mostár, OZ Country Vodopád, tanečno- športovému klubu AJKA, OZ Nairam a OZ Kresťan (ich výška bude zverejnená na webovej stránke mesta Brezno).

Zastupiteľstvo ďalej v bode rôzne zobralo na vedomie žiadosť Aleny Berčíkovej – AUTOBAR a petíciu obyvateľov sídliska Mazorníkovo za zrušenie § 3 ods. 1 písmeno e) VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Brezno, resp. za udelenie výnimky na prevádzku SPORT PUB v Brezne – Mazorníkove. Zároveň uložilo Komisii pre verejný poriadok pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna vyvolať v termíne do 25. marca rokovanie poslancov miestnej časti Mazorníkovo s pani Alenou Berčíkovou – AUTOBAR. Mestské zastupiteľstvo sa touto otázkou ešte bude zaoberať, vzhľadom k tomu, že k žiadosti bola priložená petícia občanov, ktorá podporila žiadosť pani Berčíkovej a na vybavenie tejto petície je oprávnené len mestské zastupiteľstvo.

Ústnu informáciu podali predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií.

Nasledovalo osem poslaneckých návrhov, z ktorých po rozprave navrhovateľ jeden stiahol z rokovania. Návrh na opravu a údržbu chodníkov na sídlisku Mazorník a v ostatných častiach mesta Brezna, ďalej návrh na opravu a údržbu detských ihrísk (zariadení) mesta, návrh na prerokovanie zámeru svojpomocného vytipovania a zriadenia parkovania na Mazorníku, na zriadenie spomaľovacieho prahu, návrh na opravu a údržbu cesty na Lúčky a na Pestovateľskej ulici, návrh na opravu a údržbu schodov a ako posledný, návrh na zriadenie Športového centra na sídlisku Mazorník, v bývalých priestoroch materskej škôlky. Zväčša tieto návrhy len termínovo upresňovali realizáciu investičných akcií a plánovaných opráv a údržby.

Po otázkach na riaditeľov príspevkových organizácií a interpelácií na primátora mesta, tento ukončil druhé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva.

Spracovala: Mgr. Dana Kmeťová, vedúca kancelárie primátora