retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 11. septembra 2015 • 09:09.02 • informujeme

1257x

10. pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Primátor mesta v súlade s § 13, odst. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva desiate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktoré sa uskutoční 14. septembra 2015 (PONDELOK) o 09.30 hodine v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program zasadnutia - o čom sa bude rokovať:

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2012 o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých motorových vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta,

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno,

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta Brezna,

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna Požiarny poriadok mesta Brezna,

- návrh Zásad postupu, podávania, prijímania, evidovania, prešetrovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Brezna,

- žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY, s.r.o. o nájom pozemku v areály futbalového štadióna na ulici Fraňa Kráľa v Brezne

- vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna za prebytočný pre účel nájmu,

- návrh na vymenovanie zástupcu mesta Brezno v Dozornej rade neziskovej organizácie Brezno pre občanov, n. o.

Kompletný program zasadnutia

Zdroj: www.brezno.sk