retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 23. februára 2016 • 10:07.27 • informujeme

2991x

Poradenské centrum pre dospelých Brezno - príležitosť pre všetkých

Poradenské centrum pre dospelých(PCD) pôsobí v našom regióne už viac ako dva roky. Bolo zriadené Národným ústavom celoživotného vzdelávania ako jedno z 25 centier v rôznych regiónoch Slovenska v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU) a ponúkalo širokú škálu poradenských a vzdelávacích služieb pre individuálnych klientov, organizácie i zamestnávateľov. Klienti mali možnosť získať komplexné informácie a poradenstvo týkajúce sa trhu práce, kariérnej orientácie, možností ďalšieho vzdelávania – doplnenia alebo rozšírenia svojej kvalifikácie, či získania novej kvalifikácie. Počas trvania národného projektu mali klienti možnosť získať úplnú alebo čiastočnú kvalifikáciu v niektorom zo 4 špecifických modulových vzdelávacích programov (lektor, manažér, tútor a projektový pracovník) alebo niektorom zo 40 modulových vzdelávacích programov v 10 odvetviach priemyslu, remesiel a služieb.

Viac ako 200 úspešných absolventov vzdelávania

Počas dvojročného trvania národného projektu navštívilo PCD v Brezne viac ako 1000 individuálnych klientov a viac ako 200 klientov sa priamo zapojilo do vzdelávania. Všetci tí, ktorí vzdelávanie úspešne ukončili skúškou na overenie odbornej spôsobilosti, získali osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii, ktoré ich oprávňuje na výkon povolania alebo založenie živnosti. V Brezne a blízkom okolí sa klienti vzdelávali v programoch zvárač, nastavovač CNC strojov, kuchár, kozmetik a chovateľ hospodárskych zvierat. Klienti ochotní za vzdelávaním cestovať ho absolvovali v iných regiónoch a to v modulových programoch umelecký kováč, tesár, murár a inštalatér. Vďaka PCD Brezno získalo kvalifikáciu lektora a manažéra ďalšieho vzdelávania ďalších 22 klientov.

K úspešnej realizácii vzdelávacích aktivít prispeli nielen samotní klienti, ale najmä ochota a ústretovosť vzdelávacích inštitúcií a organizácií v našom regióne. Svoje priestory, materiálno-technické zabezpečenie a najmä špičkových lektorov poskytli Zváračská škola pri SSOŠh ŽP Podbrezová (zvárač), Spojená škola Banská Bystrica (nastavovač CNC strojov), Stredná priemyselná škola J. Murgaša B. Bystrica (kozmetik) a Salaš Zbojská (chovateľ hospodárskych zvierat). Najviac aktivít sa realizovalo vďaka Strednej odbornej škole techniky a služieb Brezno, kde sa okrem programu kuchár zrealizovali i skúšky na overenie odbornej spôsobilosti v programe manažér ďalšieho vzdelávania. V budove školského internátu tejto školy sídli i Poradenské centrum.

Z úspechov našich klientov

Klienti vyjadrovali spokojnosť nielen s obsahom, kvalitou vzdelávania, ale i lektorským a materiálno-technickým zabezpečením. Vzdelávacie programy označili nielen ako vzdelávanie, ale za „veľmi príjemnú, niekoľko mesiacov trvajúcu spoločenskú udalosť“.

Mnoho z frekventantov už krátko po ukončení vzdelávania avizovalo rôzne zmeny v pracovnej oblasti a to získaním pracovných pozícií s vyšším finančným ohodnotením u súčasných zamestnávateľov, či získaním nového zamestnania. Klienti pracujúci ako samostatne zárobkovo činné osoby avizovali zvýšenie svojich zákaziek a to vďaka získanej novej kvalifikácii, na základe ktorej si rozšírili svoju podnikateľskú činnosť, alebo si zriadili nové vlastné prevádzky. Získaním novej kvalifikácie, či rozšírením svojej pôvodnej kvalifikácie, si klienti posilnili svoje postavenie na trhu práce alebo získali predpoklady pre prípadné nové uplatnenie.

Vďaka rôznorodosti profesií klientov, ktorí sa do aktivít zapojili, priniesla účasť vo vzdelávaní mnohým z nich nové pracovné kontakty a príležitosti, získali nielen nové vedomosti, pracovné zručnosti a skúsenosti ale i sociálne zručnosti, väčší rozhľad a v neposlednom rade nadobudli oveľa väčšie sebavedomie a chuť ďalej na sebe pracovať.

Národný projekt bol úspešne ukončený, poradenské služby PCD poskytuje Národný ústav celoživotného vzdelávania i naďalej

Národný projekt CVANU bol 31.12.2015 ukončený. Vďaka pozitívnym výsledkom vzdelávania a stále sa zvyšujúcemu záujmu občanov nášho regiónu o služby Poradenského centra pre dospelých zostalo PCD Brezno ako jedno z 9 centier zachované. Naďalej poskytuje svoje služby, v súčasnosti už všetkým občanom bez rozdielu veku, teda zamestnaným, nezamestnaným, SZČO, študentom či seniorom.

Poradenské centrum pre dospelých ponúka poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania, tvorby kariéry, uplatnenia na trhu práce, poradenstvo pre osobný a sociálny rozvoj klienta. Ponúka širokej verejnosti ucelené poradenské a vzdelávacie programy, kurzy, školenia, tréningy, ktoré sa pripravujú podľa požiadaviek klientov a regiónu. Z pripravovaných programov PCD vyberáme: Etiketa a diplomatický protokol, Komunikačné a prezentačné zručnosti, Psychohygiena a relaxácia, akreditované vzdelávacie programy Lektor ďalšieho vzdelávania a Manažér ďalšieho vzdelávania. Pre učiteľov je v ponuke akreditované vzdelávanie Inovačné metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s možnosťou získania 23 kreditov. Okrem mnohých ďalších oblastí ponúka individuálnou alebo skupinovou formou napr. poradenstvo pri uchádzaní sa o zamestnanie, pri písaní životopisu, motivačného listu, či príprave na prijímací pohovor.

Už 18. marca 2016 otvára Poradenské centrum pre začínajúcich podnikateľov, manažérov spoločností a každého, kto má záujem posunúť svoje podnikanie dopredu, vzdelávací program „Naštartuj svoj biznis!“. V piatich interaktívnych workshopoch sa klienti naučia princípy budovania svojho biznisu a kariéry a výstupom bude ich vlastný biznis plán. Účastníci si postavia reálny plán ako realizovať svoj podnikateľský zámer.

Kontaktujte nás:

V Poradenskom centre pre dospelých Vás radi privítame každý pracovný deň v čase od 9.00hod. do 17.00 hod.

Poradenské centrum pre dospelých Brezno,
Laskomerského 3
(budova školského internátu Strednej odbornej školy techniky a služieb/ vchod oproti pošte)
Tel: 0911 015 861 ; e-mail: pcd.brezno@nuczv.eu ; www.nuczv.sk

Autor: Mgr. Iveta Husenicová – tútorka PCD Brezno