retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 16. mája 2011 • 12:33.59 • informujeme

4505x

Obnovenie prepojenia Chopok sever – Chopok juh a dobudovanie lyžiarskeho strediska Jasná – Chopok sever a strediska Chopok juh

Zámer modernizácie lyžiarskych stredísk na severnej a južnej strane nízkotatranského Chopka a ich prepojenia lanovkami, do ktorého plánuje firma Tatry Mountain Resorts investovať v priebehu 10 rokov zhruba 70 miliónov eur, získal dňa 06. 05. 2011 v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) súhlasné stanovisko.

Hlavným účelom navrhovanej činnosti je dotvorenie strediska cestovného ruchu nadväzujúce na jeho históriu, doterajší vývoj a súčasný význam. Úmyslom navrhovateľa je obnoviť historické dopravné prepojenie severnej a južnej časti Chopku modernými zariadeniami, modernizovať systém horských dopravných zariadení na severnej a južnej strane Chopku, doplniť sortiment zjazdových tratí, dobudovať systém zasnežovania a dobudovať komplex ubytovacích a stravovacích zariadení a najmä doplnkových služieb v lokalite Jasná, ktorá predstavuje už v súčasnosti v rámci Slovenska známe stredisko cestovného ruchu s potenciálom rozvoja dlhodobého i krátkodobého turizmu, a to najmä zimného pobytového turizmu.

Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

K jednotlivým navrhovaným činnostiam

Lyžiarske zjazdové trate

Na južnej strane Chopku je navrhovaná jedna zjazdová trať – odjazdová záchranná trať – modrá zjazdová trať Chopok juh.

Trať začína na Chopku a vedie až k navrhovanému parkovisku na Krupovej. Trať je taktiež navrhnutá v dvoch variantoch (variant A a variant B). Pri obidvoch variantoch sa vychádza a končí v tých istých bodoch, od nadmorskej výšky 1 990 m n. m. do 1 060 m n. m.

Na trase v prípade variantu B, v km 0,843, je možné urobiť odbočku k lokalite Srdiečko dlhú 188 m.

Osobné horské dopravné zariadenia

Preprava lyžiarov a turistov v stredisku bude doplnená o osemmiestne a šesťmiestne lanové dráhy.

Osemmiestna kabínková lanová dráha Krupová – Chopok priebežného systému v dvoch sekciách:
Krupová – Kosodrevina,
Kosodrevina – Chopok.
Navrhované technologické zariadenia budú dodávkou firmy DOPELMAYR. Ide o osemmiestne kabínkové lanové dráhy 8 – MGD odpojiteľného systému.

Šesťmiestne sedačkové lanové dráhy s bublinou (ochranným krytom)
- šesťmiestna sedačková lanová dráha s bublinou Krupová – Jelenia lúka,
- šesťmiestna sedačková lanová dráha s bublinou Jelenia lúka – Zadné Dereše,
- šesťmiestna sedačková lanová dráha s bublinou Jelenia lúka – Predné Dereše.
Navrhované technologické zariadenia budú dodávkou firmy DOPELMAYR a ide o osobné visuté jednolanové dráhy obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych prekrytých sedačiek s nástupným pásom.

V lokalite Jelenia lúka bude vytvorený komplex vrcholovej stanice 6SLD Krupová – Jelenia lúka, údolnej stanice 6SLD Jelenia lúka – Predné Dereše a údolnej stanice 6SLD Jelenia lúka – Zadné Dereše. Tento uzol tvorí:
- vrcholová stanica sedačkovej lanovky Krupová – Jelenia Lúka,
- údolná stanica sedačkovej lanovky Jelenia Lúka – Predné Dereše,
- údolná stanica sedačkovej lanovky Jelenia Lúka – Zadné Dereše,
- technické zázemie pre obsluhu lanoviek a sklady,
- reštaurácia 100 stoličiek, kuchyňa, sociálne zariadenia.

V lokalite Krupová je tiež navrhnutý objekt vybavenosti – prevádzkový objekt doplnkovej vybavenosti nástupného areálu 8KLD Krupová – Kosodrevina – Chopok. Ide o samostatne stojaci objekt s tromi nadzemnými podlažiami, pričom tretie nadzemné podlažie bude tvoriť podkrovie. Z hľadiska účelu využitia sú v objekte navrhované funkcie:
- pokladne, požičovňa, obchod, infocentrum,
- sociálne priestory pre zamestnancov, šatne,
- toalety pre návštevníkov,
- kancelárske priestory vedenia spoločnosti,
- ubytovacie zariadenie pre obsluhu,
- stravovacie zariadenie (Apres-ski bar) o kapacite cca 50 miest,
- technická vybavenosť objektu,
- garáže pre 4 snežné pásové vozidlá,
- dielne, sklady PHM, sklady pre náhradné diely.

Cyklotrate (Bikepark)

V stredisku Chopok juh je zámerom navrhovateľa využiť existujúce terénne podmienky na zriadenie cyklistického parku, s jazdnými vlastnosťami horských cyklotrás v rozsahu troch stupňov náročnosti:
- ľahká – začiatočníci a menej zdatní jazdci – trasa D „Krupová“,
- stredne ťažká – mierne pokročilí jazdci – trasa A „Kosodrevina“ a trasa B „Čučoriedka“,
- ťažká – vysoký stupeň náročnosti, jazdci s vyššou úrovňou zručnosti – trasa C „Srdiečko“.

Detský športový areál – Maxiland

Maxiland – detský športový areál určený pre najmenších návštevníkov strediska bude situovaný na existujúcej zjazdovej trati č. 4 Lúčka. Jeho lokalizácia bola zvolená a navrhnutá tak, aby sa v maximálnej miere efektívne využila plocha pod Hotelom Kosodrevina. Zriadi sa na ploche cca 3500 m2. V Maxilande budú osadené prvky, prekážky a pod. bez potreby ich trvalého spojenia so zemou. V rámci areálu lyžiarskej škôlky budú umiestnené tiež dva obslužné objekty – sklady. Maxiland bude oplotený prenosným oplôtkom a vybavený detským lanovým vlekom, pásovým prepravníkom a rôznymi prekážkami a atrakciami pre deti. V zimnej sezóne bude určený najmä na lyžovanie, sánkovanie, hranie rôznych hier, v lete na bicyklovanie, skákanie na trampolíne a pod.

 

Odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Investičný zámer „Obnovenie prepojenia Chopok sever – Chopok juh a dobudovanie lyžiarskeho strediska Jasná – Chopok sever a strediska Chopok juh“ bol vypracovaný v dvoch realizačných variantoch. Po zvážení a vyhodnotení predpokladaných vplyvov a kapacitných možností jednotlivých objektov navrhovanej činnosti, ako aj na základe priebehu celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (technická dokumentácia, zámer,správa o hodnotení, stanoviská, záznamy z verejných prerokovaní, odborný posudok) odporúča Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky realizovať variant B, za predpokladu vykonania nasledujúcich modifikácií a opatrení:

  • vylúčiť budovanie 6SLD Krupová – Jelenia lúka;
  • vylúčiť budovanie cyklotrás vedúcich cez lokalitu Kosodrevina;
  • presmerovať trasu odjazdovej trate mimo centrálnej časti lokality Kosodrevina – Jelenia lúka (Chopok juh). Výstavbu odjazdovej záchrannej trasy prispôsobiť tak, aby neprechádzala v časti Chopok juh areálom pralesa Kosodrevina a ani cez trvalé výskumné plochy;
  • prehodnotiť budovanie a smer trasy odjazdovej trate vzhľadom na prevažujúce negatívne stanoviská zaslané k správe o hodnotení v súvislosti s predmetom ochrany v dotknutom území. S budovaním odjazdovej trate sa spájajú významné negatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré je potrebné minimalizovať v prípade, ak je význam tejto trate pre fungovanie strediska cestovného ruchu nevyhnutný, a to najmä v súvislosti s bezpečnosťou, ochranou zdravia a majetku návštevníkov (protipožiarna cesta, prístup pre horskú záchrannú službu), ako aj v súvislosti s funkciou prevádzkovou (zásobovanie, opravy a údržba zariadení v stredisku, preprava materiálov a techniky počas výstavby objektov) a s funkciou prístupovou (hasiči, záchranári, bezpečnostné zložky polície, subjekty hospodáriace v lesoch);
  • v rámci minimalizovania zásahov do biotopov druhov, resp. ich zničenia v súvislosti s budovaním odjazdovej trate, už v období predprojektovej prípravy zabezpečiť spoluprácu expertov, ktorí priamo v teréne vyznačia lokality, kde sa vyskytujú kriticky ohrozené a ohrozené druhy (svišť vrchovský, piskor obyčajný, hraboš snežný, dulovnica väčšia; drozd kolohrivý, ľabtuška vrchovská) alebo druhy prezentujúce potravové zdroje (vrchárka červenkastá, žltochvost domový);
  • navrhovateľ zabezpečí na vlastné náklady dobudovanie alebo rekonštruovanie siete turistických chodníkov, rozptylových plôch a drobnej infraštruktúry (lavičky, smetné koše, informačné tabule) pre turistov v širšej oblasti vrcholovej stanice Chopok (ešte pred dobudovaním 8KLD Kosodrevina – Chopok) s cieľom minimalizovať riziko deštrukcie vegetačného krytu a erózie;

Tento článok obsahuje len časť informácií z dokumentu
„ZÁVEREČNÉ STANOVISKO"
(Číslo: 1712/2011-3.4/pl)

vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Autor: stredoslovaci.sk