retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 17. septembra 2012 • 13:31.30 • zaujímavosti

1717x

Neformálne vzdelávanie dopĺňa formálne vzdelávanie študentov

O realizácii projektu Dúhová cesta

Vedenie dialógu s využitím skupinovej dynamiky, riešenie problémových úloh pomocou vlastných nápadov a konkrétnych stvárnení, rovnako ako zaujímavé praktické cvičenia s následnou reflexiou - to boli charakteristické znaky projektu s názvom Dúhová cesta, ktorý v rámci neformálneho vzdelávania mladých ľudí realizovalo občianske združenie Liga aktívnych občanov Slovenska počas siedmich mesiacov. Dlhodobá strategická vízia organizácie je kladená okrem uskutočňovania sociálno-vzdelávacích programov pre seniorov tiež na vzdelávanie dobrovoľníkov, mládeže, rozvíjanie komunitných iniciatív, rozvoj angažovanosti mladých ľudí a hlavne ich tolerancie a sociálneho cítenia voči slabším sociálnym skupinám.

V priebehu realizácie Dúhovej cesty sa uskutočnilo množstvo vzdelávacích stretnutí zážitkového charakteru zameraných hlavne na rozvoj osobnostnej stránky. Jednotlivé stretnutia lektorov so študentmi boli postavené na moderných vzdelávacích postupoch s cieľom priblížiť mladým hodnoty demokracie a ľudských práv a mobilizovať mládež k aktívnej účasti na procesoch občianskej spoločnosti. Do projektu, ktorý bol podporený vedením školy, boli v roku 2011 až 2012 zapojené dve skupiny- študenti 3. a 4. ročníka súkromnej Pedagogickej a sociálnej akadémie EBG z Brezna.

Projekt vychádzal z cieľov, ktoré vytýčila Európska komisia pre rok 2012 a ustanovila ho za Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Rovnako štátna politika práce s mládežou v SR podporuje okrem formálneho vzdelávania v rámci škôl a iných vzdelávacích inštitúcií aj ďalšie formy vzdelávania. Dôraz je kladený na stretávanie neformálnych skupín obyvateľstva s mladými ľuďmi a ich zapájanie do dobrovoľnej práce pre komunitu.

Realizovaný projekt v sebe zahŕňal viaceré zo spomenutých aspektov a formou aktivít približoval mládeži aj také stránky života, ktoré nepoznajú a vzhľadom k veku sú jej vzdialené. Občianske združenie smerovalo realizované vzdelávacie aktivity na vytváranie a posilnenie hodnotového rebríčka mladých ľudí, tematiku sociálnej práce a uplatňovanie ľudských práv. Témy ako Verbálna a neverbálna komunikácia, Empatia, Asertivita, Pozitívne hodnotenie seba a iných, prednášky Ľudské práva a solidarita, Prečo byť prosociálny, Ako pomôcť osamelým seniorom tvorili stupne, po ktorých vzdelávanie napredovalo postupne dopredu a rozširovalo nielen oblasť vedomostí, ale aj sociálne zručnosti a postoje účastníkov vzdelávania. Študenti, ktorí sa vzdelávania zúčastňovali, mali základné vedomosti z oblasti sociálnej práce, no počas stretnutí k nim pridávali množstvo neoceniteľných životných skúsenosti, o ktoré sa s nimi podelili lektori.

Prečo je dôležité prepojiť formálne vzdelávanie mladých ľudí s neformálnym? Memorandum Európskeho centra mládeže pri Rade Európy pokladá neformálne vzdelávanie za dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu mladej generácie, pretože prispieva k vývinu osobnej individuality a osobných zručností každého človeka. Zvlášť sociálne vzdelávanie má obrovský potenciál – podporuje sociálny vývoj človeka a pochopenie ľudských práv každého jednotlivca. A to sa v plnej miere dostalo každému účastníkovi zážitkového kurzu uskutočňovaného v rámci projektu Dúhová cesta. Pridanou hodnotou boli aj osobné a životné skúsenosti zapojených členov občianskeho združenia - skúsenej lektorky s mnohoročnou praxou v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania Mgr. Evy Hančákovej, pani Eleny Pôbišovej z Braväcova, Zity Uhlerovej z Podbrezovej, Želmíry Madajovej z Brezna a sociálnej pracovníčky Danky Minarovjech z Dubovej. Ich skúsenosti, čerpané zo skutočného života, boli súčasťou množstva netradičných aktivít, sociálnych hier a diskusií s mladými ľuďmi. Spoločne boli preberané témy ako ľudské práva, tolerancia a medzigeneračný dialóg. Využívané interaktívne metódy pomáhali objavovať v mladých ľuďoch hodnoty ako - otvorenosť, zvedavosť, zodpovednosť a sociálnu spravodlivosť.

Prínosom vzdelávacieho programu bolo nielen to, že študenti získali nové informácie, vedomosti, odborné a sociálne zručnosti, ale uskutočnili sa aj zmeny v ich hodnotiacich postojoch a kritickom myslení, predovšetkým citlivosť voči tým sociálnym skupinám, ktoré potrebujú pomoc.

Autor: Mgr. Eva Hančáková, Liga aktívnych občanov Slovenska