retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 03. februára 2014 • 09:55.16 • zaujímavosti

3104x

Spomienkové oslavy 69. výročia oslobodenia mesta Brezno

Brezno, 31. januára 2014

Koncom januára 2014 si horehronské obce od Brezna na východ po Telgárt pripomenuli 69. výročie oslobodenia. Spomienkové oslavy vyvrcholili v Brezne, v piatok 31. januára, práve v deň na ktorý v roku 1945 pripadá oslobodenie mesta vojskami II. Ukrajinského frontu maršala Rodiona J. Malinovského a 4. Rumunskej armády pod vedením generála Nicholasa Dascalescu. Oslavy prebehli v troch častiach.

Najprv v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie predsedov Základných organizácií (ZO) Slovenského Zväzu Protifašistických Bojovníkov (SZPB) okresu Brezno. Predseda Oblastného výboru Ján Šulej v úvodnom príhovore najprv privítal vzácneho hosťa, predsedu SZPB Pavla Sečkára a následne predsedov ZO SZPB Horehronia. Uviedol, že predsedovia zastupujú 25 miestnych ZO, ktoré v roku 2013 prijali 61 nových členov a podľa odberu členských známok na rok 2014, združujú 1020 členov. Takto si Horehronie aj naďalej udržalo miesto v trojici najpočetnejších organizácii SZPB na Slovensku.

Predseda SZPB Pavol Sečkár vo svojom vystúpení zoširoka priblížil úsilie a ciele SZPB, ktorá má v súčasnosti 660 ZO a 17 566 členov. Prijatím zákona č. 487/2013 - O protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti SZPB, ktorý nadobudol účinnosť 01 februára 2014, Slovenská republika aj zákonom uznáva nezávislé postavenie zväzu a poskytuje mu pomoc a súčinnosť pri plnení úloh, včetne finančnej podpory. Najdôležitejšou úlohou zväzu v roku 2014 je zabezpečiť v obciach a mestách dôstojné oslavy 70 výročia SNP, ktoré vyvrcholia 29. augusta v Banskej Bystrici. Predpokladá sa účasť 20 000 - 30 000 účastníkov včetne početnej skupiny zahraničných delegácií z Ruska, USA, Čiech, Francúzka...

V závere Ján Šulej zablahoželal predsedovi SZPB k jeho životnému jubileu 75 rokov, ktorého sa dožil 24. januára 2014. Vyzdvihol aj jeho záujem aj o činnosť Oblastnej organizácie, keď sa snaží nájsť čas, aby mohol zavítať medzi členov na Horehronie. Poprial mu naďalej pevné zdravie a tvorivých síl vo vedení zväzu. Prítomní sa na znak súhlasu pripojili potleskom.

V poobedňajších hodinách zástupcovia mesta, spoločenských organizácií, hostia a občania mesta sa v hojnom počte zúčastnili Pietneho aktu kladenia vencov k pomníku padlých hrdinov, nazvanom „kamenná ruža vďaky“. Zástupca primátora mesta Ján Račák vo svojom príhovore, upriamil pozornosť na obete, ktoré počas vojny a pri jeho oslobodzovaní museli priniesť nielen osloboditelia, ale aj samotné mesto a jeho občania. Za hostí s príhovorom vystúpil predseda SZPB Pavol Sečkár, ktorý význam víťazstva nad fašizmom rozviedol z hľadiska nášho Slovenska, demokratických a mierumilovných síl v Európe a pokrokového sveta.

Následne sa väčšina prítomných presunula do blízkej Veľkej sály hotela Ďumbier, kde oslavy pokračovali za účasti širokej verejnosti Slávnostným zasadnutím Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Jeho hlavným bodom programu bolo, pri príležitosti Osláv oslobodenia mesta Brezno odovzdávanie ocenení za rok 2013, kolektívom a jednotlivcom za ich záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov. Na návrh poslancov traja jednotlivci a jeden kolektív prevzali od primátora mesta Ing. Jaroslava Demiana - ocenenie Cena mesta Brezno. Samotný primátor sa rozhodol udeliť Cenu primátora mesta ďalším dvom kolektívom a dvom jednotlivcom.

V neformálnom pokračovaní slávnostného aktu primátor mesta Brezno taktiež verejne zablahoželal prítomnému predsedovi SZPB Pavlovi Sečkárovi k jeho životnému jubileu a vyzdvihol jeho osobný prínos pri zvyšovaní aktivít zväzu, viesť členov aj v dnešných časoch najmä k odhaľovaniu a k odsúdeniu akéhokoľvek násilia a prejavom neznášanlivosti. Presadzovanie princípov humanizmu a demokracie v každodennom živote. 

Text:
- Milan Kováčik podpredseda Oblastného výboru SZPB a poslanec Ms. zastupiteľstva
Foto:
- Jozef Schulz - Stretnutie predsedov ZO SZPB s P. Sečkárom predsedom SZPB
- Roman Suja - Pietny akt kladenia vencov
- Miroslav Krištof - Slávnostné zasadnutie Ms. Zastupiteľstva

viac fotografií z Pietneho aktu kladenia vencov nájdete na našej FB stránke alebo na Google+