retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 14. februára 2019 • 09:07.34 • zaujímavosti

1141x

CLUB POETICUM NÓVUM úspešne napreduje...

Je to už vyše troch rokov, čo sa v Brezne začali stretávať milovníci  umenia-teda tí, čo dokážu a chcú pomocou umeleckého slova vyjadriť vlastné myšlienky a pocity. Okrem literátov ku nim patria aj tanečníci, hudobníci a speváci, ku ktorým sa postupne pridali i fotografi. Všetci, čo inklinujú k vyjadreniu vlastných pocitov, vyvierajúcich z hĺbky srdca, si v Brezne založili klub s názvom CLUB POETICUM NÓVUM.

K úspešným členom klubu patria autori :
-literárna tvorba: Eva Hančáková, Anna Adamčiaková, Mária Pazerová, Mária Cesnaková, Sidónia Macíková, Mária Mišániová, Anna Husenicová, Jana Vozáriková, Anastázia Kováčová,
- hudba a spev: Eva Brucháčková,
- tanec: Sidónia Macíková, Ivan Macík,
- umelecký prednes: Milena Bubelínyová, Danka Horská,
- umelecká fotografia: Eva Hančáková, Adam Graczyk

Klub podporuje voľný rozvoj literárnej tvorby, slobodu prejavu, no  najmä pozitívne myslenie. K cieľom patrí aj rozvíjanie a prezentovanie literárnej tvorby ako súčasti amatérskej umeleckej činnosti. Dôležité je vzdelávanie a motivovanie autorov  súčasne s prebiehajúcim tvorivým dialógom, kde si v pozitívnej atmosfére členovia vzájomne vymieňajú skúsenosti.

Prezentácia tvorby na verejnosti je ďalšou významnou činnosťou a má podobu poetických popoludní a večerov, literárnych stretnutí a krstov kníh, doplnených pestrým umeleckým programom. V roku 2017 členovia CLUBU POETICUM uskutočnili 3 letné poetické popoludnia v prírode pre širokú verejnosť na Mýte pod Ďumbierom, na Chalupe u starej mamy, kde ich hostiteľkou bola členka klubu p. Anna Adamčiaková.

Medzi významných hostí týchto podujatí patrili priatelia zo Závadky nad Hronom, Predajnej, Mýta pod Ďumbierom, Brezna a Banskej Bystrice, ale aj z Čiech- z Hradca Králové.

Na októbrovom stretnutí  v prírode boli aj hostia z literárneho klubu LITERA 2 pri Literárnom a hudobnom múzeu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici -vedúca Litery 2: Mgr. Zlatica Troligová a spisovatelia Jana Chorvátová s manželom doc. Jánom Chorvátom a spisovateľ Dušan Jarina. Vzácnou návštevou boli tiež hostia z ČR spolu so  spisovateľom Josefom Lukáškom z Hradca Králové.

Členovia klubu sa aktívne podieľajú na rôznych podujatiach literárneho klubu Litery 2 z Banskej Bystrice, na krste kníh a  zborníkov a  na rôznych jej podujatiach, ako je Literárny festival a Burza talentov.

Členovia literárneho klubu CLUB POETICUM NÓVUM sú dlhodobo aktívni aj v sociálnej oblasti a niekoľkokrát pripravili charitatívno-kultúrne podujatia pre seniorov v DD a DSS Luna v Brezne.

K ďalším aktivitám klubu patria stretnutia s významnými literárnymi osobnosťami, podporuje sa zapájanie členov klubu do literárnych súťaží v krajine a rozvíja vlastná publikačná a edičná činnosť. Členovia CLUBU POETICUM NÓVUM publikujú tiež v niektorých slovenských periodikách a sú úspešní v rôznych literárnych súťažiach.

Povzbudivé sú umiestnenia členov klubu v celoslovenskej literárnej súťaži „O banícky kahanec“, kde získali spolu 5 významných ocenení. Za dôležitý pokladáme aj úspech našich členov v tohoročnom  51. ročníku festivalu Chalupkovo Brezno. Tu sa súťaží v kategórii-umelecký prednes, literárna tvorba-poézia, literárna tvorba-próza a výtvarná fotografia zúčastnilo 5 členov klubu, ktorí spolu získali 9 ocenení.  

Do celoslovenského festivalu s medzinárodnou účasťou „Chalupkovo Brezno“ sa pravidelne zapájajú viacerí členovia literárneho klubu, ktorí v posledných 5 rokoch získali 51 ocenení /slovom: päťdesiatjeden/.

Je to úspech, ktorý je v dejinách tohto festivalu a aj v našom regióne ohromujúci a nezvyčajný. Veríme, že nie iba pre členov klubu a sympatizantov z celého okresu. Najmä však pre predstaviteľov miestnej štátnej správy a kultúry v celom breznianskom okrese, ktorí aktivitám a úspechom členov literárneho klubu nevenujú dostatočnú pozornosť a neveľmi sa o to zaujímajú.  

Veď CLUB POETICUM NÓVUM potrebuje podporu a prejavenie záujmu o to, čo robia a o výsledky, ktoré dosahujú. Je predsa vynikajúce, že tu vyrastá škála umelcov, ktorí zachytávajú vo svojich literárnych dielach históriu a súčasný život v celej jeho hĺbke a podobe.

za CLUB POETICUM NÓVUM a zoskupenie Caleidoskop
Eva Hančáková