machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Nedeľa, 28. januára 2018 • 10:02.52 • informujeme

1043x

Ako majú vodiči postupovať pri škodovej udalosti, aby sa vyhli vysokým pokutám

Dopravná polícia v Banskobystrickom kraji zaznamenala v januári 2018 zvýšený počet dopravných nehôd, pri ktorých bol vinníkom dopravnej nehody neznámy páchateľ. V tomto období (1.1. až 24.1.) evidujeme 102 dopravných nehôd, z ktorých v 21 prípadoch dopravnú nehodu zavinil neznámy páchateľ.

Vzhľadom na nárast takýchto dopravných nehôd upozorňujeme vodičov, v prípade ak budú účastníkmi udalosti, pri ktorej inému spôsobia škodu na motorovom vozidle a majiteľ poškodeného vozidla sa na mieste udalosti nenachádza, že ich povinnosťou je upovedomiť majiteľa poškodeného vozidla o hmotnej škode ktorá bola spôsobená a vyplniť a podpísať s ním tlačivo na náhradu škody.

Upovedomenie je možné vykonať:
• vlastnou iniciatívou, cestou svedkov udalosti, oslovením susedov, alebo ponechaním odkazu s telefónnym číslom a svojimi osobnými údajmi za stieračom poškodeného vozidla, resp. na inom vhodnom mieste,
• prostredníctvom útvaru Policajného zboru, ktorý zabezpečí upovedomenie majiteľa poškodeného vozidla, pričom v tomto prípade je potrebné zotrvať na mieste udalosti až do príchodu policajta.

V prípade, ak vodič odíde z miesta udalosti bez toho, aby vykonal konkrétne kroky na zistenie majiteľa poškodeného vozidla – podložené relevantnými dôkazmi, posudzuje sa táto udalosť ako dopravná nehoda a odídenie z miesta dopravnej nehody, za čo je možné v správnom konaní uložiť pokutu od 300 do 1300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od jedného do piatich rokov.  

Vyzývame vodičov, aby v takomto prípade radšej kontaktovali políciu a predišli tak následným nepríjemnostiam pri riešení priestupkov, ako aj vysokým sankciám za protiprávne konanie.