machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Utorok, 05. apríla 2011 • 08:11.44 • krimi

2110x

Spoločne o drogách – Banská Bystrica

Posledný marcový deň sa hlavnou témou dňa v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici stala téma „Chcem život bez drog“.

Prednáška bola zorganizovaná PhDr. Janou Odrobiňákovou, ktorá má na starosti tvorbu a realizáciu edukačných programov v Múzeu SNP a bola prioritne určená pre študentov štvrtého ročníka Hotelovej akadémie, sídliacej na Malinovského ulici v Brezne.

Celé stretnutie pozostávalo z troch častí, pričom prvá časť bola venovaná nelegálnym drogám, predovšetkým ich škodlivému a zhubnému vplyvu na organizmus. RNDr. Viera Kadlecová z Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Banská Bystrica, podala zaujímavé informácie z teórie, ale aj praxe a voviedla všetkých zúčastnených do problematiky drog a drogových závislostí.

V druhej časti sme sa venovali najrozšírenejším drogám medzi mladými ľuďmi – alkoholu a tabakovým výrobkom, ktoré v súčasnej dobe predstavujú najväčšiu hrozbu nielen pre mladých ľudí, ale aj pre celú spoločnosť. Prostredníctvom krátkych filmov Mgr. Ľubomír Tichý, riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici, objasnil závažnosť problému a upozornil na najväčšie riziká spojené s nadmerným užívaním týchto legálnych drog. Každý študent mal možnosť v rámci autodiagnostického testu ohodnotiť sám seba a zamyslieť sa, či sa už nejedná o problém, ktorý je potrebný riešiť v spolupráci s odborníkom.

Na záver preventistka Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, npor. Mgr. Andrea Petrovičová, vysvetlila trestnoprávnu zodpovednosť za nedovolenú výrobu, prechovávanie a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, jedmi a prekurzormi podľa platnej legislatívny Slovenskej republiky a uviedla aj konkrétne prípady drogovej trestnej činnosti v Banskobystrickom kraji. Upozornila taktiež na dodržiavanie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zákona o ochrane nefajčiarov.

V priebehu celej prednášky mali študenti možnosť klásť otázky, diskutovať s odborníkmi na danú tému a prezentovať svoje postrehy a názory k preberanej problematike.

Celé stretnutie aj napriek vážnosti témy prebiehalo v uvoľnenej a neformálnej atmosfére s cieľom uvedomenia si dôležitosti rozprávať sa o tomto probléme a venovať mu čoraz väčšiu a systematickejšiu pozornosť.

Zdroj: KRPZ BB