machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Štvrtok, 25. júla 2013 • 13:36.59 • informujeme

1681x

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU - vyhlásenie 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v Brezne
v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Brezne


v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2,odst.1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení platných predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch 
v územnom obvode okresu Brezno 
od 25.07.2013 – do odvolaniaV čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä

- zakladať alebo udržiavať ohne,
- používať otvorený oheň,
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

 

 Vlastníci , správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi podľa § 4, písm. p) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a podľa § 10 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení platných predpisov p o v i n n í najmä :

- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť , pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave ,ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

- príjímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti           objektov
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru

3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku

- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje , napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá , ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.