retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 30. marca 2015 • 17:44.21 • informujeme

16268x

Slávnostné otvorenie I. etapy stavby obchvatu mesta Brezno na ceste I/66

Brezno, 30. marca 2015

Brezňania sa konečne dočkali! V pondelok popoludní 30. marca 2015 - totiž slávnostne poklepali základný kameň a oficiálne tak začali s výstavbou obchvatu mesta Brezna.

Slávnostného aktu sa zúčastnila početná skupina hostí, ktorí zastupovali
1./ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na čele s Ing. Viktorom Stromčekom, štátny tajomník ministerstva výstavby.
2./ Poslanci Národnej rady SR - Ing. Jaroslav Demian a Ing. Jozef Mikuš.
3./ Slovenskú správu ciest na čele Ing. Romanom Žemberom, generálny riaditeľ SSC Bratislava.
4./ Alpine Slovakia, spol. s.r.o. na čele s Petrom Russeggerom, konateľ a predseda predstavenstva.
5./ Zástupcovia mesta Brezna (primátor a poslanci) na čele s JUDr. Tomášom Abelom, primátor mesta Brezno.
6./ Okresný úrad v Banskej Bystrici na čele s PhDr. Ľubica Laššáková, prednostka úradu.
7./ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na čele plk. JUDr. Marian Slobodník, riaditeľ.
A ďalší hostia...

S kultúrnym programom sa prezentoval Detský Folklórny súbor Šťastné detstvo z Brezna.

Prvú etapu stavby obchvatu Brezna v dĺžke 2,542 kilometra na ceste I/66 zabezpečí združenie "Brezno 2014" - vedúci člen združenia: ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. za 20,895 mil. eur vrátane dane.

Navrhovaný obchvat bude riešený ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v šírkovom usporiadaní podľa kategórie C 9,5/80. Celková dĺžka projektovaného úseku cesty je 2,542 km. Návrh predmetného úseku cesty predstavuje líniovú stavbu odklonenú mimo najhustejšie zastavané územie s technickým riešením, ktoré rešpektuje normové požiadavky na veľkosti polomerov smerových a výškových oblúkov zodpovedajúce návrhovej rýchlosti 80 km/hod. Úprava začína na existujúcej ceste 1/66 smerujúcej od Banskej Bystrice do Brezna v km 128,49 jej pasportného staničenia a končí v km 2,362 pracovného staničenia, kde v okružnej križovatke Mazorníkovo dôjde k napojeniu na cestu 11/529. Súčasťou tejto trasy sú stavebné objekty mostov, oporných, zárubných múrov a protihlukových stien a ďalšia križovatka Brezno - mesto. Táto je situovaná na začiatku úseku a je navrhnutá ako neúplná mimoúrovňová križovatka typu rázštep, ktorá prepojuje ulicu Československej armády s cestou 1/66.

Práce na výstavbe sú plánované na 510 dní, teda sedemnásť mesiacov.

Zdroj: www.hbh.cz, Úrad pre verejné obstarávanie

Fotografie zo Slávnostného otvorenia stavby obchvatu mesta Brezna,
alebo Obchvat mesta Brezno