machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 17. augusta 2015 • 09:08.33 • informujeme

1452x

9. pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Primátor mesta Brezna zvoláva 9. pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktoré sa uskutoční 17. augusta 2015 (PONDELOK) o 10.00 hodine v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program zasadnutia - o čom sa bude rokovať:

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb,

- návrh poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta na II. polrok 2015,

- návrh na založenie neziskovej organizácie „Brezno pre občanov“,

- podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia mesta na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

- návrh na menovanie člena komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna.

 

Kompletný program zasadnutia

Zdroj: www.brezno.sk