machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 25. februára 2015 • 09:45.16 • zaujímavosti

2110x

Deviate Valné zhromaždenie klubu Maroško v Brezne

Brezno 18. februára 2015

Stalo sa tradíciou, že členovia klubu Maroško sa pred svojim Valným zhromaždením (VZ) najprv stretnú pri soche Martina Rázusa v mestskom parku. Bolo tomu tak aj v stredu 18. februára 2015. Po položení kytice a spoločnom fotografovaní sa presunuli do Meštianskeho domu sídla Horehronského múzea, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2014 a prijali plán práce na rok 2015.

Pozvanie prijalo 29 členov Klubu zo 47 členskej základne. Prítomných bolo teda viac ako polovičný počet všetkých členov, čo podľa Štatútu klubu znamená, že VZ je uznášania schopné. V úvode rokovania predniesol Milan Pivovarči báseň Martina Rázusa - Hoj zem drahá. Oficiálne prítomných privítal podpredseda výkonného výboru Ivan Tasler. Menovite privítal hostí - Hanu Peterajovú z Horehronského múzea a lektorku Dagmar Mihokovú učiteľku slovenčiny na ZŠ Beňuš.

Po organizačných a procedurálnych bodoch programu sa ujal slova predseda klubu Milan Kováčik. Preniesol výročnú správu o činnosti „Maroškovcov“ za rok 2014. Správa vychádzala z prijatého uznesenia na 8. VZ Klubu, ktoré sa konalo 12. marca 2014. Uznesenie stanovilo predovšetkým hlavný cieľ pôsobenia - uchovávať a propagovať odkaz života a diela Martina Rázusa, ako aj ďalších literárnych a kultúrnych dejateľov spojených s mestom Breznom. Predseda pri napĺňaní tohto poslania vyzdvihol spoluprácu s Miestnym odborom Matice Slovenskej, Horehronským múzeom, Spolkom Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši...

V roku 2014 sa Klub Maroško podieľal na príprave a uskutočnení 15 rôznych akcií. Vzhľadom na rozsah príspevku je nie možné vypísať všetky uskutočnené akcie. Preto najprv spomenieme tradičné akcie - začiatkom marca piaty ročník turistického Pochodu za zdravím - po stopách G.K. Zechentera - Laskomerského, v polovici augusta spoluúčasť na 13 ročníku cyklomaratónu - Po stopách Martina Rázusa, koncom augusta 6. ročník turistického pochodu na Klenovský Vepor - Ku studničke Jánošíkova slza, podľa povesti Ladislava Ťažkého.

Podieľali sa zorganizovaní dvoch poznávacích zájazdov. 21. júna 2014 v spolupráci s MO MS do Maďarska, do najslovenskejšej obci Mlynky v Pilišských vrchoch. Obec sa zviditeľnila v marci 2008 konfliktom o Slovenský dom. Spor napokon riešila Slovenská a Maďarská vláda dohodou o spoločnom financovaní výstavby nového Slovenského domu, ktorý bol odovzdaný v októbri 2012.

Druhý autobusový zájazd v spolupráci s ZO č.2 SZPB sa uskutočnil 20. septembra 2014 - po trase obec Uhrovec (návšteva múzea rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka), Jankov Vršok - pamätník SNP - pri príležitosti 70. výročia SNP. Treťou zastávkou bola obec Veľký Klíž - spomienkové stretnutie pri hrobe spisovateľa Ladislava Ťažkého (pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín). Na stretnutí a pietnom akte, sa okrem Brezňanov, zúčastnili jeho synovia s manželkou Annou a 25 slovenských spisovateľov.

Za zmienku stojí dátum 26. jún 2014 spoluúčasť na odhalení pamätnej tabule slávneho maďarského polyhistora Ottó Hermana narodil sa 26. júna 1835 v Brezne - zomrel 1914 v Budapešti. Prírodovedec (ornitológ), Archeológ, Antropológ (náuka o človeku). Odhalenie tabule v Brezne inicioval, pri 100 výročí od jeho smrti, Národný inštitút životného prostredia v Maďarsku. Z Maďarska prišlo na odhalenie cca 100 hostí, medzi nimi študenti z Gymnázia Ottó Hermana z Miškolca.

V spolupráci s Horehronským múzeom zorganizovali 26. septembra 2014 stretnutie s významným slovenským historikom a teoretikom výtvarného umenia a dizajnu Prof. Ľudovítom Petránskym, ktorý sa 23. novembra 1943 narodil v Brezne - čestný občan mesta Brezna. Témou bola beseda o jeho živote a tvorbe.

Dobre sa rozvíja spolupráca s lektorkou, učiteľkou slovenčiny Dagmar Mihokovou, ktorá pre členov Klubu a priaznivcov uskutočnila už dve besedy pod názvom Hovory Rázusom. Prvá bola 08. augusta 2014 a venovala ju rokom jeho štúdií (roky 1888 - 1913). Druhá časť sa uskutočnila 24. októbra 2014 a zobrazovala roky 1913 - 1930. Tretia, pre Brezňanov najzaujímavejšia, sa uskutoční v apríli 2015. Bude obsahove zameraná na naše mesto - od mája roku 1930, keď M. Rázus prijal miesto farára, cez jeho pobyt v Brezne až do predčasnej smrti 08. augusta 1937.

Klub svoju činnosť publikuje a propaguje najmä na stránkach týždenníka MY Horehronie a internetových stránkach www.stredoslováci.sk, www.razus.sk.

Podnetná diskusia členov vznikla pri návrhu Plánu práce na rok 2015. Za najvýznamnejšie akcie v rámci Slovenska tohto roku sa považuje vyhlásenie roku 2015 za rok Ľudovíta Štúra (*28. 10 1815 Uhrovec +.1856 Modra), na pamiatku 200. výročia narodenia. Klub Maroško si chce túto vedúcu osobnosť slovenského národného obrodenia pripomenúť v októbri 2015 Literárnym pásmom (30 min.) v réžii Jozefa Prepletaného.

V našom meste Brezno sa považuje za najvýznamnejšiu udalosť 750. výročie Prvej zmienky o Brezne (listina z 11. augusta 1265 - Berezun). V spolupráci s Horehronským múzeom prichádzajú do úvahy dve akcie. Historická prechádzka Starým a Novým mestským cintorínom. Respektíve v mesiaci september 2015 Prechádzka mestom Brezno pod názvom Pamäť v kameni - venovanú historickým budovám v meste. Budú to aj príspevok v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

V rámci plnenia bodu uznesenia - spoznávanie a spolupráca s mestami a obcami, kde pôsobil Martin Rázus pripravujú autobusový zájazd Po stopách Martina Rázusa. Ako prvú chcú navštíviť obec na Liptove - Pribylinu, kde pôsobil v rokoch 1913 - 1921. V Pribyline využijú možnosť aj na návštevu Múzea (skanzenu) Liptovskej dediny.

Text: Milan Kováčik - predseda Klubu Maroško
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči, Daniel Rakyta

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)