machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Nedeľa, 13. marca 2016 • 17:55.26 • zaujímavosti

2161x

Štrnáste Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa

Liptovský Mikuláš 12. marca 2016

V poradí už 14. Valné zhromaždenie (VZ) Spolku Martina Rázusa (Spolku MR) sa uskutočnilo v sobotu 12. marca 2016 v priestoroch Hodžovej fary v Liptovskom Mikuláši. V úvode sa prezentovalo 53 členov nielen fyzicky, ale aj poverením na zastupovanie. Tento počet nepredstavoval nadpolovičnú väčšinu zo 118 riadnych členov Spolku z celého Slovenska, čím VZ nebolo uznášania schopné. Podľa stanov Spolku MR bolo následne zvolané náhradné VZ, ktoré bolo uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

Z prítomných sa žiada uviesť Jána Blcháča, primátora mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je súčasne aj členom Spolku. Z Klubu Martina Rázusa - Maroško v Brezne prijali pozvanie k účasti na VZ - Milan Kováčik predseda Klubu a člen výboru Doc. Ing. Milan Pivovarči Csc.

Do konštruktívneho jednania VZ prispeli traja rodinní príslušníci Martina Rázusa a zástupcovia miest a obcí, kde počas svojho života Martin Rázus pôsobil.

Z poverenia predsedníctva Spolku MR, rokovanie VZ viedol doterajší predseda Mgr. Vladimír Ferenčík. Zhromaždenie prejednalo nasledovné hlavné body - Správu o činnosti a v roku 2015, predniesla podpredsedkyňa Spolku Mgr. Daniela Fliačanová; Mgr. Vladimír Ferenčík prostredníctvom využitia audiovizuálnych pomôcok, postupne predniesol prítomným Správu o hospodárení a správu kontrolnej komisie za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016 a návrh rámcového plánu činnosti na rok 2016.

Z návrhu rámcového plánu na rok 2016 vyplynuli tri najdôležitejšie akcie Spolku MR roku 2016. Budú to: – Rázusova Vrbica – súťaž v prednese poézie, ktorá sa uskutoční 03. júna 2016; Jubilejný 15. ročník cyklomaratónu Po stopách MR sa uskutoční sa 06.augusta 2016 a napokon ďalšie pokračovanie vedecko – popularizačného podujatia Sláva šľachetným IV. Uskutoční sa 23. septembra 2016 a tento-krát bude venované téme Vojenskí duchovní – kapitáni Slovenského povstania v rokoch 1848-49.

V diskusii sa prítomní sa postupne vyjadrovali k predloženým materiálom. Medzi podnetné návrhy patrili: – v roku 2017, teda pri príležitosti 80 výročia smrti Martina Rázusa vydať publikáciu o Martinovi Rázusovi. Doc. Milan Pivovarči z Klubu MR – Maroško v Brezne ponúkol, že môže k tejto akcii prispieť historickými fotografiami z Rázusovho pôsobenia v Brezne. Podobne návrh podporil aj Ján Skovajsa zo Spolku Martina Rázusa v Moravskom Lieskovom. Druhým návrhom bolo – zriadenie Knižnice Martina Rázusa, ktorej knižný fond by pozostával z kníh napísaných samotným Martinom Rázusom a kníh, ktoré predstavujú a zobrazujú život a dielo Martina Rázusa. Knižný fond by bol zverejnený aj na vlastnej internetovej stránke www.razus.sk. Mgr. Daniela Fiačanová zoznámila prítomných aj s návrhom na knižničný a výpožičný poriadok. Tretí návrh hovoril o možnosti vypracovania Štatútu udeľovania Ceny Martina Rázusa, významným osobnostiam.

O vystúpenie požiadal aj predseda Klubu MR - Maroško z Brezna. Prítomných prierezovo oboznámil s činnosťou Klubu v roku 2015 a plánom práce na rok 2016, tak ako to bolo vykonané na 10. VZ Klubu Maroško 17. februára 2016 v Brezne. Súčasne poďakoval za podporu a spoluprácu.

Po prečítaní návrhu uznesenia a jeho schválení bola rokovacia časť 14. VZ Spolku MR oficiálne zakončená. V závere účastníci sa presunuli k soche Martina Rázusa, kde spoločne položili veniec a zaspievali Hymnickú - Kto za pravdu horí.

Text: Milan Kováčik - predseda Klubu Maroško v Brezne (neoficiálny príspevok)
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)