retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 24. novembra 2016 • 08:40.21 • zaujímavosti

1587x

Brezno – Spomienkové oslavy na Karola Kuzmányho, pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia

Brezno 20. novembra 2016

Nedeľa ráno 20. novembra 2016. Cesty rodu verných Slovákov, ktorí sa rozhodli vzdať úctu jednej z najväčších osobností všeobecných i cirkevných dejín 19. storočia - Karolovi Kuzmánymu, smerovali do jeho rodného mesta Brezna. Neodradila ich ani skutočnosť, že Celoslovenské spomienkové oslavy, na príprave ktorých sa podieľali ústredia Matice slovenskej, Evanjelickej cirkvy a.v. a vedenia mesta Brezna, si môžu pohodlne pozrieť doma v priamom televíznom prenose RTVS na dvojke.

Priestory evanjelického kostola sa napĺňali členmi Matice slovenskej, ktorých pritiahol predseda Matice Ing. Marián Tkáč PhD., zástupcami Evanjelickej cirkvi a.v. s najvyšším predstaviteľom doc. PhDr. Milošom Klátikom, PhD., generálnym biskupom ECAV na Slovensku a napokon domáci Brezňania so svojim primátorom JUDr. Tomášom Abelom. Prišli tí, ktorí vo svojom srdci cítia potrebu upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov, bez rozdielu vierovyznania, náboženskej a politickej tolerancie tak ako to 4. augusta 1863, teda pri vzniku Matice slovenskej slávnostne, verejne deklarovali jej zakladatelia - katolícky biskup Štefan Moyzes, ako predseda a superintendent evanjelickej a.v. cirkvi Karol Kuzmány, ako podpredseda. Práve ich príklady života a diela, boj za jednotu a svojbytnosť slovenského národa sú inšpirujúce aj pre súčasnosť. História je učiteľkou života.

Celé doobedňajšie služby Božie mali emotívny priebeh a obsah. Najprv dozorca CZ ECAV v Brezne Ján Brečka privítal významných hostí, domácich a všetkých prítomných. Liturgovalo šesť liturgov, kázal generálny biskup Miloš Klátik. Život a dielo Karola Kuzmányho priblížil domáci Miroslav Grexa. Za Maticu sa prihovoril predseda Marian Tkáč, za mesto Brezno jeho primátor Tomáš Abel. Domáci Spevácky zbor mesta Brezno a ďalší účinkujúci s doprovodnými vstupmi sa ukázali v tom najlepšom svetle. Po skončení služieb Božích sa uskutočnil pietny akt pri pamätnej tabuli Karola Kuzmányho.

V poobedňajších hodinách pokračovali Spomienkové oslavy programom v Ms. Dome kultúry, ktoré pripravil Miestny odbor Matice slovenskej. Príchodzí účastníci si najprv vo vestibule mohli prezrieť výstavku o živote a diele Karola Kuzmányho.

Začiatok Slávnostného programu pred plnou sálou prítomných hostí a domáceho publika zahájil Hymnou SR - operný spevák, rodák z Brezna Ivan Zvarík. Potom sa vedenia programu ujala jeho moderátorka Dagmar Mihoková. O prvý vstup požiadal predseda Matice Marian Tkáč a využil ho k udeleniu ďakovných listov, štyrom Brezňanom za prípravu tohto podujatia. Potom na javisko prišiel ženský spevácky zbor Nádej pri ECAV Veľký Krtíš. Ďalej už moderátorka uvádzala len domáce kolektívy. So svojimi žiačkami z obce  Beňuš pripravila scénku pod názvom Z Brezna do sveta - scénka zo života K. Kuzmányho. Zaujímavým spestrením bolo literárno-hudobné pásmo Noc v novej básni v réžii Jozefa Prepletaného. V ňom svoje role úspešne zvládli amatéri Milan Pivovarči, Ján so synom Pavlom Bučekovci a Martin Baxa. Potešilo vystúpenie detského Symfonického orchestra ZUŠ Brezno, dirigent M. Švoňava a sympatie znova získal Spevácky zbor.

Priblížil sa záver, v ktorom sa ešte publiku prihovorili Slavomír Hanuska, zástupca dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku a primátor mesta Brezno Tomáš Abel.

Definitívnu bodku za podujatím, ktoré znova zviditeľnilo naše mesto a jeho slávnu históriu, dala predsedníčka Matice Slovenskej Ivana Kružliaková. Jej posledná veta bola citátom od Karla Kuzmániho – „ ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, ako čo mi vieme“. Je to jeho inšpirujúci odkaz najmä pre našu mládež a jej budúcnosť

Obrazovo – textová prezentácia:

Služby Božie v evanjelickom kostole v Brezne

Spomienkové oslavy v Ms Dome kultúry v Brezne

Archív RTVS na dvojke, kde je televízny záznam so služieb Božích

Text: Milan Kováčik Ing., predseda Klubu Martina Rázusa v Brezne
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči Csc., Milan Kováčik